เทปบันทึกการสัมภาษณ์หัวข้อ ของขวัญของชีวิต

เทปบันทึกการสัมภาษณ์ในหัวข้อของขวัญของชีวิตจากยุวพุทธิกสมาคม ในเดือนธันวาคม 2564