EP.236 1/2 Hoarding เก็บของรกบ้าน

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.236 2/2 Hoarding เก็บของรกบ้าน

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.235 1/2 เป็นคนใหม่ในปีใหม่

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.235 2/2 เป็นคนใหม่ในปีใหม่

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.234 1/2 สมุนไพรกับการรักษาโรคซึมเศร้า

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.234 2/2 สมุนไพรกับการรักษาโรคซึมเศร้า

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.233 1/2 สูงวัยอย่างไรให้ลูกหลานรัก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.233 2/2 สูงวัยอย่างไรให้ลูกหลานรัก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.232 1/2 โจทย์ท้าทายบนเส้นทางงานของคนวัย40+

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.232 2/2 โจทย์ท้าทายบนเส้นทางงานของคนวัย40+

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate