สร้างสภาวะทางจิตเพื่อความคิดสร้างสรรค์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม