EP.214 1/2 จิตตก ดึงขึ้นได้อย่างไร: โจทย์ยากในสถานการณ์โควิด

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.214 2/2 จิตตก ดึงขึ้นได้อย่างไร: โจทย์ยากในสถานการณ์โควิด

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.211 1/2 แบคทีเรีย อารมณ์ และโรคทางเดินอาหาร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.211 2/2 แบคทีเรีย อารมณ์ และโรคทางเดินอาหาร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.208 1/2 กลไกทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.208 2/2 กลไกทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.202 1/2 ผมสอนคนที่มาปรึกษาให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ตัวเองได้อย่างไร (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

EP.202 2/2 ผมสอนคนที่มาปรึกษาให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ตัวเองได้อย่างไร (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

จัดการความรู้สึกในวันที่พ่อแม่จากไป (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

จัดการความรู้สึกในวันที่พ่อแม่จากไป (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate