EP. 314 Sandtray therapy เรียนรู้ผ่านการเล่นบนถาดทราย

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติตด่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.261 1/2 วิธีใช้สมองให้เต็มศักยภาพ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.261 2/2 วิธีใช้สมองให้เต็มศักยภาพ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.260 1/2 ฝึกใช้สมองทุกส่วนเพื่อการเรียนรู้

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.260 2/2 ฝึกใช้สมองทุกส่วนเพื่อการเรียนรู้

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate